Jump to contentfirst11824*

first11824*

Member Since 21 Oct 2011
Offline Last Active Dec 31 2018 07:27 PM
-----

In Topic: [Fanchant] รวมเพลงที่มี Fanchant สำหรับคอนเสิร์ต #TVXQCIRCLEINBKK

14 July 2018 - 11:00 PM

25. Rising Sun

Rise Up ! Rise Up !


Now I cry under my skin..
ฮา รู รึล ฮยัง เง กัน นา เอ นุน มุล โล มัน ดึน บี กา
เด จี เอ เน รยอ โด เซ โร พัก คิน เน อา พือ มึล ชิ ซอ คา โก

No! ยง ซอ, เน เกน ชอล เด จอ กิน ซา ชี
No! พโย จอ กอบ ชี นา รา กัน คี รึล อี รึน บุน โน
No! นา, มี รยอน คา ทึน มัล โล คี โด ฮา นึน ซก จเว
No! Here I go, Come back!

ฮี มึล อี รอ บอ ริน นัล เก, เช กา ทเว ออ บอ ริล กอท มัน คา ทึน นัล ดึล
พี ซัง ฮา รี รัน กู เม พา พยอน ดึล โล มา จึน นา เอ อา ชี เมน พัน จา กี มี ออบ นึน เด
ชิน ชี รึล นู กู รา โด คัท โก อิน นึน กอท
ฮา จี มัน โพ ยอ จุน ออล กู เรน คอ จิท ปู นิน กอล ยอง วอ เน นัม กยอ จิน นา รึล ชัท นึน กา?

* นา รึล ทัล มา คา ซือ มา เน คา ดึก ชา คอ จยอ กา นึน Innocent
พูล โก ชึน พัล เก ทา โอ รือ เก, มา จี มา กี ชัน รัน นัน โน อึล ชอ รอม
(I'm) waiting for Rising sun.........

Now, burn my eyes, Sun comes up, blowing the fog

เน คัล กี รี 101 เค ทา รือ เม เค ทา รือ เม โท ดัล ลัน ซุ กา ออบ นึน เก ฮยอน ชี ริน กอล
นา เอ เท ยา งา เพ พู กือ รยอบ จี อัน เก, I just try me, and now

** ชอง มัล ฮน โด เน กือ ทึน ออ ดิล กา?
Somebody talks เม อิล คา ทึน ทา บึน อา นยา
ชอง มัล, เฮง โบ เค มิท กือ ริม อิล กา?
Somebody talks ชี กัน มา นี อา นึน เฮ ทับ

อิน เซ งึน มา ชี คือ ทอบ นึน คเว โด รึล ทัล ลี นึน พยอล คา ทา
มา ชี ซู มา นึน ชิล มุน กวา เฮ ทา บึล ชา จา กา,
มี วัน ซอ เง คือ รี มึล คือ รยอ กา นึน กอท

(Do) you know why?


ชี กา นึน ออน เจ นา ฮึล ลอ กา, โท รา โอ จี อัน นึน ดา นึน กอ ซึล ชา รา รา
ฮา รุ ฮา รุ ฮู ฮเว รึล นัม กยอ ทู จี มา.. โก โด กี นา อึน พุน โน มา จอ ชัม กยอ บวา
โค ดัน เน จิน ซึล พือ เม นุน มู เร ซอ ชิล ฮยอน ทเว นึน เฮง โบ เก คา ชี รึล มี ดอ บวา
ชี รยอน ทือ รี เน มิน โซ เก ชา กึน อิบ มัท ชุม, โค นา เน ตือ เร พิน นา เอ ซุน ซู ฮัม
อา มู กอท โต ชอง ฮัน กอน ออบ เกท จี มัน, เม อิล เซ โร อุน นา รี เค ซก ทเวล เท นี กา

*

(I'm) waiting for Rising sun.........

**

Rise up! Rise up!

In Topic: [Fanchant] รวมเพลงที่มี Fanchant สำหรับคอนเสิร์ต #TVXQCIRCLEINBKK

14 July 2018 - 10:58 PM

24. Why (Keep your head down)

Keep your head down U-Know time Max
[(1, 2, 3, 4) ทงบังชินกิ (1, 2, 3) Haha! ]
You know what time it is?
This is return of the king

(โมดู กึทนาบอรยอซดา) นัน ชีจักโด อัน แฮบวัซนึนเด
(เฮออจยอ บอรยอซดา) นัน อียูโจชา มซ ทึดโก
จูบยอน ซารัมทึล โมดู ฮานากัททีนัลโบโก
นอ
แว คือแร แว คือแร แว คือแร นัน อีมี นาปึน นม

(ชเวรามยอน)
[ชเวรามยอน] นอล ซารังฮัน เก ชเวรามยอน
(คือเก ชเวรามยอน) [ชเวรามยอน] จินชิลแรซดานึนเก ชเวรามยอน
(นานึน Keep it low นานึน Keep it low)
นัน ชัมมาแนโก แน จาริลจีคยอ

(Keep your head down)
นอน จองมัล เยปือจีมัน นอมู ทารึน นอเอ ซกกี นัน นอมู ทูรยอวอ
(Keep your head down)
ซารังแฮซดา ฮาจีมัน นัน อีเจ นอล นทเกซดา

(แว?) นัล คือรอคเค ชวิพเก ตอนัทนี
(แว?) เนกา ชวีวอ โบยอซดอน กอนี
(แว?) แน กาซึมมึน จิดชอจีจันนา
(แว?) [(1, 2, 3, 4) ยูโนยุนโฮ]
(แว?) โมดู ฮัน ซุนกันเอ กุมมีออซดามยอน
(แว?) บาโรจับพึล ชีกันนี อิซซอดดามยอน
(แว?) เจบัล เนกา แฮงบกฮากิล บาแรซดา
(แว?) [(1, 2, 3, 4) ชเวกังชางมิน]


นา ออนเจนา ออนเจนา นารึล คาจิน กอลโร ชุงบุนแฮซโก
เซซังงี มวอแรโด กัททึน กุมมึล กวอซอ แฮงบกแกซโก
จีกึมมึน นอล โบแนเก แทวซจีมัน ออชาพี แน กิลรึล กัลปุนนีโก
(Now I'm just chillin', Feel like I'm healing)

(นือจอบอรยอซดา) นอน ดาชี ทลราคัล ซู ออบทันดา
(เนกา ออบดามยอน) นัน มูนอจิล กอรา มิดเกซจี
เยจอน บูทอ นอน คือกอน ชักกากีราโก
แนกา
แว คือแร แว คือแร แว คือแร นอล ทาอิลรอซจันนา

Hey นัน จองมัล, จองมัล ซึลพอซดา ชอลรี ออบดอน เนกา
ฮกชีราโด นาปึน ซารัม มันนัลกา Why? baby


(Keep your head down)
นอน จองมัล เยปอ คึนเด คือปุนนียา เน คาซึมเม จุงโยฮัน เก ออบนึนกอล
(Keep your head down)
ซารังเอ อาพึมมึล ชัมนึน คาซึมเม มท บักโก

(แว?) นัล คือรอคเค ชวิพเก ตอนัทนี
(แว?) เนกา ชวีวอ โบยอซดอน กอนี
(แว?) แน กาซึมมึน จิดชอจีจันนา
(แว?) [(1, 2, 3, 4) ยูโนยุนโฮ]
(แว?) โมดู ฮัน ซุนกันเอ กุมมีออซดามยอน
(แว?) บาโรจับพึล ชีกันนี อิซซอดดามยอน
(แว?) เจบัล เนกา แฮงบกฮากิล บาแรซดา
(แว?) [(1, 2, 3, 4) ชเวกังชางมิน]

ฮา, คือรอคเก นอ ซารัม คัทโก จังนัน, จังนัน ชีจี มารา
แน อัพเพซอน โยแรโจแร คอจิดมัลมันนึล นึลรอนดโก
นูกา บวาโด นูกา บวาโด นอน จองมัล อีจุงจอกกียา

(แวแวแว) ซูจอง คัทดอน มาอึมดึลรี ออนเจ คือรอคเก ทักแฮจยอซนี?

ซารังอึล กึทแนซดา นอล โบแนน คาซึมมี ทอง พีวอจยอซดา
ฮาจีมัน แน มีแรนึน มาชี อิลรอนาซอ อุซซือราโก ซนจิดฮันดา
นอรึล โบแนนดา จองมัล แฮงบกฮาเก ซัลรา
(แวแวแว)
มอน ฮทนัลเร มอน ฮทนัลเร คือนยัง พยอนฮาเก อุซโก ชิพดา Haha!

[(1, 2, 3) Uh! (1, 2, 3, 4, 5, 6) Haha! ]
[(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Uh! (1, 2, 3, 4, 5, 6) Haha! ]

(แว?) แว (แว?)
(แว?) ซารังอึล คือรอคเก ชวิพเก นวาบอรีนึน นอรึล
(แว?) นูกุนกา กอกจองฮัลกอรัน แซงกักกึน แฮบวัซนา
(แว?) เนกา บวา บอริน เก นอนึน มวอนจี
(แว?) อาจิก โมรีนึน กอซ กัททา
(แว?) คือแดโร มอมุลรอ นารึล จีคยอบวา (แว?) Yeah-

(Keep your head down)
จีวอจยอซดา, ซาราจยอซดา แน คาซึมเม นีกา จุกกอ โมดู ทาบอรยอซดา
(Keep your head down)
ชีวอจยอซดา, ซาราจยอซดา แน คาซึมเม นีกา จุกกอ นอนนึน อีเจ ออพดา

In Topic: [Fanchant] รวมเพลงที่มี Fanchant สำหรับคอนเสิร์ต #TVXQCIRCLEINBKK

14 July 2018 - 10:56 PM

22. Maximum

** สีส้ม หมายถึงให้ร้องแทรก
** สีม่วง หมายถึงให้ร้องพร้อมกับเนื้อจริง

(Ho! Ho! Ho! ทงบังชินกิ)

Rule
นูกุนกา มันดึลรอซโก
ออนเจนกานึน แกจยอ บอริล ออลรึมเม ซองบยอก


Rule
คือ ซกเก นาเอ ออลกุล
คิลดึลยอจิน อันรักฮัมเก มันจกคัน ออลกุล


Move
อีเจน ทลลาซอซอ กอลรอยา ทแว
You know what
นารึล จีแบฮานึน นามันเนบอม
You got to
Move
อีเจน แน อัพเพซอ มุลรอนา
นานึน จม ดอ นารึล มอมอซอยา ทแว

*
นารึล บวา แนเก อิลรอนัน อิลรึล (มัลแฮบวา)
โมดึน กอล นอมอ ยอกี วัซจานา (Oh! Oh!)
ทอ อีซังอึน จพพึน ทัพเพ กัททยอ บอริน
นาโร มันจกคาจี อันนา

ชออึมบูทอ นาเอ คิลรึล ทัลราซโก
(ทัลราซโก)
อีเจ จินจอง แน มกโซรีรึล ชาชัซซอ (Oh! Oh!)
ดาทยออิซนึน มุนนึล ยอนึน กอน
ชีจักฮานึน กอน นาอิน กอล

(ทงบังชินกิ)

(จองยุนโฮ จองยุนโฮ .... จองยุนโฮ)

โซรีชยอนอนึน เซซังเอซอ เจอิล อารึมดับดา
(โซรีชยอนอนึน เซซังเอซอ เจอิล อารึมดับดา)
วาชยอบวานานึน เซซังเอซอ เจอิล อารึมดับดา
(วาชยอบวานานึน เซซังเอซอ เจอิล อารึมดับดา)

นารึล ชา ยูรบเก มันดึลรอ จุนึน กอซ
ชอลแด มอมชวอซอจี อันนึน แน อุมจิกกิม
ฮันกเยรานึน กอซึล นือกิล ซู อิซเก
คังฮัน นารึล มันนาโก ชิพพอ

Time to know
ชุงบุนนี อารึมดับดาอุน นอ
Believe in yourself
บีกโยฮัล ซู ออบนึน ยอลจอง
กอชิล กอซโด ออบจานาเซซังอึน อีมี เนเก
ชีจักฮานึน บอมมึล คารือจยอ จวอซนึน กอล

นารึล บวา แนเก อิลรอนัน อิลรึล
(มัลแฮบวา)
โมดึน กอล นอมอ ยอกี วัซจานา (Oh! Oh!)
ทอ อีซังอึน จพพึน ทัพเพ กัททยอ บอริน
นาโร มันจกคาจี อันนาชออึมบูทอ นาเอ คิลรึล ทัลราซโก (ทัลราซโก)
อีเจ จินจอง แน มกโซรีรึล ชาชัซซอ (Oh! Oh!)
ดาทยออิซนึน มุนนึล ยอนึน กอน
ชีจักฮานึน กอน นาอิน กอล

(ทงบังชินกิ)

โบยอจุลเก นารึล ตารา แฮบวา
มมมึล อุม จิกกยอ บวา ดา ฮัมเก
นารึล นอมอซอ มันนาเก ทวีนึน แซโรวอจิน นา


นารึล บวา แนเก อิลรอนัน อิลรึล (มัลแฮบวา)
โมดึน กอล นอมอ ยอกี วัซจานา (Oh! Oh!)
ทอ อีซังอึน จพพึน ทัพเพ กัททยอ บอริน
นาโร มันจกคาจี อันนาชออึมบูทอ นาเอ คิลรึล ทัลราซโก (ทัลราซโก)
อีเจ จินจอง แน มกโซรีรึล ชาชัซซอ (Oh! Oh!)
ดาทยออิซนึน มุนนึล ยอนึน กอน
ชีจักฮานึน กอน นาอิน กอล

(ทงบังชินกิ)

(Ho! Ho! ทงบังชินกิ)
Let me walk this way (walk this way)
Walk this way (ยูโนว์ยุนโฮ)
Walk this way (ชเวคังชางมิน)
Walk-this-way (ทงบังชินกิ)

In Topic: [Fanchant] รวมเพลงที่มี Fanchant สำหรับคอนเสิร์ต #TVXQCIRCLEINBKK

14 July 2018 - 10:54 PM

20. 풍선 (Balloon) (Ver. 2018)** สีส้ม หมายถึงให้ร้องแทรก
** สีม่วง หมายถึงให้ร้องพร้อมกับเนื้อจริง

지나가버린 어린 시절엔
ชี นา กา พอ ริน ออ ริน ชี จอ เรน

풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지
พุงซอนึลทาโกนารากานนึ เยปนกุมโตกูออทจี

빨간 풍선이 하늘을 날면
ปัล กัน พุง ซอ นี ฮา นือ รึล นัล มยอน

내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나
เนมาอือเมโดอารึมดาอนุ กีออกดือรีเซงกักนา

내 어릴 적 꿈은
เน ออ ริล จอก กู มึน
(ชิมชางมิน)

빨간 풍선을 타고 하늘 높이 날으는 사람
ปัล กัน พุง ซอ นึล
ทาโก (ชิมชางมิน) ฮา นึล โน พี นา รือ นึน ซา รัม (ชเว คัง ชาง มิน)

그 조그만 꿈을 잊어버리고 산 건
คือโชคือมันกูมึล
(ชองยุนโฮ) อีจอพอรีโกซันกอน (ชองยุนโฮ)

내가 너무 커버렸을 때
เน กา นอ มู กอ พอ รยอท ซึล เต
(ยู โนว์ ยุน โฮ)

하지만 괴로울 땐
ฮา จี มัน กวา โร อลุ เตน

아이처럼 뛰어 놀고 싶어
อา อี ชอ รอม ตวี ออ นล โก ชี พอ

조그만 나의 꿈들을 풍선에 가득 싣고
โช กือ มัน นา เอ กุม ดือ รึล พุง ซอ เน กา ดึก ชิท โก

지나가버린 어린 시절엔
ชี นา กา พอ ริน ออ ริน ชี จอ เรน

풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지
พุงซอนึลทาโกนารากานนึ เยปนกุมโตกูออทจี

빨간 풍선이 하늘을 날면
ปัล กัน พุง ซอ นี ฮา นือ รึล นัล มยอน

내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나
เนมาอือเมโดอารึมดาอนุ กีออกดือรีเซงกักนา

왜 하늘을 보면
เว ฮา นือ รึล โบ มยอน
(ชิมชางมิน)

나는 눈물이 날까 그것조차 알 수 없잖아
นานึนนุนมูรีนัลกา
(ชิมชางมิน) คือกอทโจชาอัลซูออปจานา (ชเว คัง ชาง มิน)


왜 어른이 되면 잊어버리게 될까
เว ออ รือ นี ทเว มยอน
(ชองยุนโฮ) อี จอ บอ รี เก ทเวล กา (ชองยุนโฮ)

조그맣던 아이 시절을
โชกือมาตอนอาอีชีจอรึล
(ยู โนว์ ยุน โฮ)

때로는 나도 그냥 하늘 높이 날아가고 싶어
เตโรนึนนาโตคือนยังฮานลึ โนพีนาราคาโกชีพอ

잊었던 나의 꿈들과 추억을 가득 싣고
อี จอท ตอน นา เอ กุม ดึล กวา ชู ออ กึล คา ดึก ชิท โก


지나가버린 어린 시절엔
ชี นา กา อ ริน ออ รอน ซี จอ เรน

풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지
พุงซอนึลทาโกนารากานนึ เยปนกุมโตกูออทจี


빨간 풍선이 하늘을 날면
ปล กัน พุง ซอ นี ฮา นือ รึล นัล มยอน

내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나
เนมาอือเมโดอารึมดาอนุ กีออกดือรีเซงกักนา


랄라라라라
รัล รา รา รา รา

세월이 흘러도
เซ วอ รี ฮึล รอ โต

랄라라라라
รัล รา รา รา รา


잊어버려도
อี จอ บอ รยอ โต


랄라라라라라 랄라라 랄랄랄라 라라라
รัลรารารารารารัลรารารัลรัลรลั รารารารา

빨간 풍선에 담을 수 있을까
ปล กัน พุง ซอ เน ทา มึล ซู อิท ซึล กา

지나가버린 어린 시절엔

จี นา กา พอ ริน ออ ริน ซี จอ เรน

풍선을 타고 날아가는 예쁜 꿈도 꾸었지
พุงซอนึลทาโกนารากานนึ เยปนกุมโตกูออทจี


빨간 풍선이 하늘을 날면
ปล กัน พุง ซอ นี อา นือ รึล นัล มยอน


내 마음에도 아름다운 기억들이 생각나
เนมาอือเมโดอารึมดาอนุ กีออกดือรีเซงกักนา

In Topic: [Fanchant] รวมเพลงที่มี Fanchant สำหรับคอนเสิร์ต #TVXQCIRCLEINBKK

14 July 2018 - 10:53 PM

17. Mirotic
** สีส้ม หมายถึงให้ร้องแทรก
** สีม่วง หมายถึงให้ร้องพร้อมกับเนื้อจริง

ชีจักกัน ทัลคมฮาเก, พยองบอมฮาเก นาเอเก กึลรยอ
ออนเจนา คือแรซดือชี มอนจอ มารึล กอลรอวา
โมดึน กานึงซอง, ยอลรอดวอ Oh

ซารังอึน มอดา? มอดา! อีมี ซูชิกกอ Red ocean
นัน , breakin' my rules again อัลจันนา จีรูฮันกอล?
โจกึม ดาชยอโด นอน, แควนชันนา oh

* นอน นารึล วอนเฮ (วอนเฮ)
นอน เนเก ปาจยอ (ปาจยอ)
นอน เนเก มีชยอ (มิชยอ)
นอน นาเอ โนเย I got you~
Under my skin
นอน นารึล วอนเฮ (วอนเฮ)
นอน เนเก ปาจยอ (ปาจยอ)
นอน เนเก มีชยอ (มิชยอ)

นอน นาเอ โนเย I got you
~Under my skin

เน มอริซซกกึล พาโกดือนึน นัลคาโร อุน นุนบิช
นา อานีโกซอน, อุมจิกกีจีโด อันนึน Chrome heart
เนกา ซอนแทกกัน คิลรินกอล Oh

ฮยอลควันนึล ทาโก ฮือรือนึน ซูออก เกเอ นาเอ Crystal
มาชิมเน ชีจักทเวน บยอนชินเน กึททึน นา
อีกอซโด ซารังอึน อานิลกา? Oh

* นอน นารึล วอนเฮ (วอนเฮ)
นอน เนเก ปาจยอ (ปาจยอ)
นอน เนเก มีชยอ (มิชยอ)
นอน นาเอ โนเย I got you
~Under my skin
นอน นารึล วอนเฮ (วอนเฮ)
นอน เนเก ปาจยอ (ปาจยอ)
นอน เนเก มีชยอ (มิชยอ)

นอน นาเอ โนเย I got you
~Under my skin

ฮัน บอนเอ คีซือวา ฮัมเก นัลรี ซอนดึซทัน คังอัน อีกึลริม
ดู บอนเอ คีซือ, ตือกอบเก ทอจยอบอริล กอซ กัททึน เน ชิมจังงึล

Yeah~ นอรึล กาจยอซซอ You know you got it!


Yeah~ Come on! Come on! I got you Under my skin

เน กุม ซกเก นัน นอล จีเบฮานึน มาพอบซา แน จูมุนเน
นอน ทาชี คือรยอจีโก อิซซอ I got you Under my skin

My devils ride, ทอนึน ซุมมึล กซชี ออบจันนา คือรอฮดามยอน
อีเจน จึลกยอโบนึน เก ออตอลกา I got you Under my skin

* นอน นารึล วอนเฮ (วอนเฮ)
นอน เนเก ปาจยอ (ปาจยอ)
นอน เนเก มีชยอ (มิชยอ)
นอน นาเอ โนเย I got you
~Under my skin
นอน นารึล วอนเฮ (วอนเฮ)
นอน เนเก ปาจยอ (ปาจยอ)
นอน เนเก มีชยอ (มิชยอ)

นอน นาเอ โนเย I got you
~Under my skin


TVXQ-Thailand Fanclub © 2005-2012 Rights Reserved | โฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อ